Skip to content

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hanna Śleziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Hanna Śleziak”, Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 , 40-870 Katowice, numer NIP: 6422951904, numer REGON: 388081816, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (zwany dalej: „Administratorem”).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. marketingu bezpośredniego usług Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  2. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  3. zapisywania danych w plikach Cookies i gromadzenia danych – w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania strony  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody – również w celach analitycznych lub reklamowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 3. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak podania adresu e-mail uniemożliwi wykonanie usługi.

 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres: h.sleziak@dotacje.co Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 6. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 7. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.

 8. Ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • przenoszenia swoich danych do innego administratora;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 1. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres e-mail wskazany w ust. 5 powyżej. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

Administrator zbiera dane gromadzone w formie tzw. plików Cookies (zwanymi dalej: „Cookies”), będącymi niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym (komputerze lub w urządzeniu mobilnym, zwanymi dalej łącznie: „Urządzeniem Końcowym”). Celem Administratora przy korzystaniu z plików Cookies nie jest uzyskanie danych osobowych. Niemniej, niewykluczona jest sytuacja, że informacje uzyskane w ten sposób będą stanowić dane osobowe. Administrator wykorzystuje dane z Cookies (m.in. z Cookies sesyjnych i stałych), w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i ułatwienia korzystania z Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Ma Pan/Pani możliwość zablokowania oraz zarządzania ustawieniami dot. Cookies na swoim Urządzeniu Końcowym. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, Administrator będzie wykorzystywał dane gromadzone w Cookies, w tym również Cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych, również dla celów analitycznych lub reklamowych.

Szukasz dotacji? Zadzwoń